Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

EDWARD PALKA

Nad mlini 40, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v soboto, 1. oktobra 2022, na pokopališču v Srebrničah. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

V SPOMIN

4. oktobra je minilo 25 let, odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat in dragi prijatelj

FRANC BERKOPEC

iz Novega mesta

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

Njegovi najdražji

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

Ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

MARIJE KOCJAN

s Potovega Vrha

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala SB NM, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem in patru Marku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki boste našo mamo ohranili v spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Mama je prvi klic,
mama je zadnji glas,
kruh in luč,
ki osrečuje nas.

V 81. letu starosti nas je zapustila draga mama, sestra in teta

MARIJA PAVLAKOVIČ

roj. Karin

iz Šmihela 44, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala župniku Igorju Stepanu, pogrebni službi Komunala NM, kvartetu AS in sosedi Slavki Klemenčič. Posebna zahvala vsem, ki ste zanjo skrbeli, ko vas je potrebovala – zaposlenim v DSO NM ter pomoč na domu, patronažni sestri Jožici Puc in SB NM. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo spremljali skozi življenje in na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj korak je zastal, a nate, dragi oče,
spomin večno bo ostal.

V 92. letu starosti je tiho zaspal najin oče, tast, stari oče, pradedek in stric

KAREL KOŠIR

nazadnje stanujoč v DSO Novo mesto

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom iz Novega mesta in Semiča, nekdanjim sodelavcem SGP Pionir, članom Gobarskega društva NM in Gobarskega društva Semič, predstavnikom KS Kandija - Grm, Društva za vrednote NOB Kandija - Grm za izraženo sožalje, darovano cvetje in sveče. Lepa hvala negovalnemu osebju DSO NM. Posebna zahvala govornikoma Minki Rus in Janku Bukovcu za izrečene sočutne poslovilne besede ter pevcem. Topla zahvala za nesebično pomoč Anici Derganc, hčerki Tanji, Binci Simonič ter Sonji in Zvonetu Vidmarju. Hvala pogrebni službi Komunale NM za organizacijo pogreba in vsem, ki ste najinega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast in stric

FRANC NOVAK

iz Trnja pri Veliki Loki

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za izrečene besede sočutja, sveče in cvetje. Posebna zahvala LD Velika Loka in sosednjim lovskim družinam za obred slovesa ter pogrebni službi Novak. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga boste pogrešali in ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

STRAHIL IVANOV 

Prešernova ulica 10, Trebnje

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv skupine TRIMO, d. o. o. Trebnje

ZAHVALA

Mami draga, mirno spi
v deželi tisočih luči.
Ostal spomin na tebe bo,
dokler se spet ne snidemo.

Po dolgi bolezni je za vedno zaspala
in nas zapustila naša draga mami

CVETKA MLAKAR

iz Telč, nazadnje oskrbovanka DSO Sevnica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala DSO Sevnica, Ljudskim pevkam s Telč za zapeto pesem in izrečene besede, govornici in pogrebni službi Blatnik za lepo izpeljan pogreb. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›